The Future
Photography Solo Exhibition, February 2020
Golestan Gallery

.هدف از این نمایشگاه پیش‌برد ذهن بیننده به سمت دنیای درونی‌ام و دغدغه‌های اجتماعی است
با این که احساس می‌کنم تصاویر، خود گویا هستند، رسانه‌ تصویر و رسانه‌ی زبان (عکس و عنوان) را در هم آمیخته‌ام و این آمیتختگی، دریچه‌ای روشن به دنیایم و دغدغه‌هایم باز می‌نماید
با سپاس از همراهی آرش کریمی، هوفر حقیقی و فاطمه حدیدی که با انتقال تجارب ارزشمند و نظرات شفاف‌شان مرا در برگزاری این نمایشگاه یاری رساندند

علی امیدوار
بهمن ۱۳۹۸

امید علی امیدوار آینده مبهم
 آینده مبهم
امید علی امیدوار گذشته گنگ
گذشته گنگ
امید علی امیدوار PS752 پرواز
PS752 پرواز
امید علی امیدوار پیگرد
پیگرد
امید علی امیدوار رفرم سبز
رفرم سبز
امید علی امیدوار در (د)
(در (د
امید علی امیدوار دموکراسی
دموکراسی
امید علی امیدوار انهدام
انهدام
امید علی امیدوار تصمیم
تصمیم
امید علی امیدوار حجم تهی
حجم تهی
امید علی امیدوار گذار
گذار
امید علی امیدوار دوربین شماره 10
دوربین شماره 10
امید علی امیدوار ویرانی
ویرانی
امید علی امیدوار طبیعت
طبیعت
امید علی امیدوار نمای نزدیک
نمای نزدیک
امید علی امیدوار نمای دور
نمای دور
امید علی امیدوار بن بست شماره 2
بن بست شماره 2
امید علی امیدوار ویترین
ویترین
امید علی امیدوار نا امنی
نا امنی
امید علی امیدوار تهاجم
تهاجم
امید علی امیدوار پراکنده
پراکنده
امید علی امیدوار جایگاه ما
جایگاه ما
امید علی امیدوار پروانه ای در مشت
پروانه ای در مشت
(ترانه سرا: ایرج جنتی عطایی)
امید علی امیدوار زیر نظر
 زیر نظر
امید علی امیدوار دیوار کهنه
دیوار کهنه
امید علی امیدوار اعتبار
اعتبار
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ – ۱۳۹۸/۱۱/۱۸

لیلی گلستان: حساسیت ام روی عکس خیلی بیشتر از باقی هنرها است. باید خیلی خوب باشند تا به عکاس هنرمندش وقت نمایشگاه بدهم. عکس های این نمایشگاه خیلی خوب اند