The Future
Photography Solo Exhibition, February 2020
Golestan Gallery

.هدف از این نمایشگاه پیش‌برد ذهن بیننده به سمت دنیای درونی‌ام و دغدغه‌های اجتماعی است
با این که احساس می‌کنم تصاویر، خود گویا هستند، رسانه‌ تصویر و رسانه‌ی زبان (عکس و عنوان) را در هم آمیخته‌ام و این آمیتختگی، دریچه‌ای روشن به دنیایم و دغدغه‌هایم باز می‌نماید
با سپاس از همراهی آرش کریمی، هوفر حقیقی و فاطمه حدیدی که با انتقال تجارب ارزشمند و نظرات شفاف‌شان مرا در برگزاری این نمایشگاه یاری رساندند

علی امیدوار
بهمن ۱۳۹۸


 آینده مبهم

گذشته گنگ

PS752 پرواز

پیگرد

رفورم سبز

(در (د

دموکراسی

انهدام

تصمیم

حجم تهی

گذار

دوربین شماره 10

ویرانی

طبیعت

نمای نزدیک

نمای دور

بن بست شماره 2

ویترین

نا امنی

تهاجم

پراکنده

جایگاه ما

پروانه ای در مشت
(ترانه سرا: ایرج جنتی عطایی)

 زیر نظر

دیوار کهنه

اعتبار
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ – ۱۳۹۸/۱۱/۱۸

لیلی گلستان: حساسیت ام روی عکس خیلی بیشتر از باقی هنرها است. باید خیلی خوب باشند تا به عکاس هنرمندش وقت نمایشگاه بدهم. عکس های این نمایشگاه خیلی خوب اندMy Practices:

Nationalism
Camera
Censure
Wall
Tehran – Second Narrative
Tehran – First Narrative
Profession
Border
Miscellaneous
Door
Windows
Reflection
Shadow
People
Birds
Crows
Flowers
Landscape
Cats
Animals